After 10 years as a tour manager, sound engineer and music producer, I recently became a medical doctor.

I took the picture when me and Cecilia climbed mt Kilimanjaro in November 2013. The peak is called Mawenzi. Rising 5150 meters above sea level, it is the second highest of mt Kilimanjaro
529030.11d9b23.08b4e5a1413c466c94a4a32df8ea800f
The latest album by my band Streetwaves. I'm the bass player

Mer tid att vara läkare - för framtidens patienter!

De senaste åren har det pågått en mediedebatt om sjukvårdens organisation och styrning. Förra året skrev journalisten Marceij Zarembas artikelserien “Den olönsamma patienten”, med den centrala tesen att ekonomi blivit viktigare än patientens behov. Att många läkare kände igen sig i beskrivningarna visade sig när Läkaruppropet samlade nära 10 000 underskrifter. En OECD-rapport från 2013 visar att en svensk läkare träffar runt 900 patienter per år, vilket är betydligt färre än det europeiska genomsnittet på 2400 (i våra nordiska grannländer ligger siffran på 1300 patienter per år).

 

Med denna utgångspunkt deltog jag förra veckan i en paneldiskussion på Framtidens specialistläkare, en kongress som samlade drygt 1000 läkare. I panelen deltog även Heidi Stensmyren som är ordförande i Sveriges Läkarförbund (läkarnas största fackförbund), Ann-Sofi Lodin som är regiondirektör (högsta tjänsteman) för Västra Götalandsregionen och Göran Stiernstedt som är nationell samordnare för ökat resursutnyttjande i hälso- och sjukvården (utsedd av regeringen för att analysera frågan och lämna förslag på förbättringsåtgärder). Moderator var Heidi Avellan, politisk chefsredaktör på Sydsvenskan.

Paneldiskussionen tog avstamp i rapporten Ur led är tiden från myndigheten Vårdanalys som publicerades 2013. Rapporten försökte klarlägga varför svenska patienter upplever att de får för lite tid med läkare och hur vi skulle kunna utnyttja läkarnas kompetens bättre. Rapporten identifierade fyra förbättringsområden:

1. Prioritera de administrativa uppgifter som är viktiga, ta bort de som är onödiga

2. Förbättra våra IT-system

3. Undersök om andra yrkesgrupper kan ta över vissa uppgifter som inte kräver läkarkompetens

4. Planera bemanningen i sjukvården i högre utsträckning utifrån patienternas behov

Jag hade förväntat mig att vårdens IT-system skulle hamna i fokus för diskussionen, men ämnet avhandlades mycket snabbt. Även publiken tillfrågades med mentometerknappar, och endast 20% svarade att bristande IT var vårdens största problem. Överraskande! Istället kom vårt timslånga samtal att handla om vad vi menar när vi pratar om administration, och om visioner för framtiden. Inspel kom hela tiden från publiken som kunde skicka kommentarer från sina mobiltelefoner till en skärm bakom scenen. Det var ett spännande sätt att engagera publiken, men det var svårt att ta in allt som hände samtidigt och många intressanta frågor passerade tyvärr utan kommentar.

 

 

Vittnesmål från verkligheten

Jag blev ombedd att delta i panelen efter att Lollo Makdesi från Läkaruppropet blivit sjuk och lämnat återbud. Eftersom jag fick kort varsel så bad jag om hjälp med förberedelserna från mina vänner, och min fråga var enkel: Vad vill du att jag tar upp när vi diskuterar vårdens viktigaste utmaningar? Jag fick in mängder av svar via Facebook, mail och IRL. Det mest fascinerande var att nästan alla följde samma teman. Se själv:

 

Patienters kommentarer

- “Se hela människan. Inte bara den onda lilltån ;-)”
- “Jag önskar att läkaren skall vara öppen för att prata om tex kost/näring, och inte vara rädda för att diskutera områden de inte kan. Men hällre då erkänna att man inte kan och öppna för diskussion. Patienten kanske har egna erfarenheter?”
- “Jag tycker läkare kan uppträda lite “arrogant” överför patientens egna upplevelser. Jag misstänker att “arrogansen” är ett resultat av läkarens enorma ansvar och kanske en skyddsmekanism på grund av detta?”
- “Läkaren skall våga fråga efter mina kunskaper om min sjukdom, men de kanske inte vågar av rädsla för att framstå som okunniga?”
- “Att få ett bra BEMÖTANDE är otroligt viktigt. Att möta en lallare som kan all teori om min diagnos, eller att möta ett proffs som kan se mig och mina behov och vara ödmjuk i mötet. Den skillnaden är monumental …”
- “Lagkrav på att man måste kunna nå alla vårdcentraler på telefon hade inte varit fel …”
- Jag vill att olika personalgrupper och vårdenheter skall samarbeta bättre
- “Jag tycker ofta man säger till varandra inför ett läkarbesök att “överdriv, säg att du har jätteont, annars kommer du aldrig att få hjälp” En känsla som bottnar i att inte bli tagen på allvar kanske?”
- “Se till hela bilden och var mindre konservativa. I Sverige idag måste man vara stark för att orka kämpa för vård när man är sjuk. Obra”
- “Våga mer, se vad andra länder gör. Hur kommer det sig att vården är så olika i olika länder? Ja menar, vi är ju inte SÅ himla mycket annorlunda än Norrmän o Finländare … Ändå skiljer sig tex kvinnovården rätt rejält”
- “Läkarens tid bör gå till patienten, efterforskning och fortbildning. Inte administration”

 

Läkares kommentarer

- “Förstatliga sjukvården”

- “Inför ett riktigt bra journalsystem som är gemensamt i hela landet
Det måste bli lättare att få överblick över en patients historia i journalen. I dag göms viktig information bland oväsentliga uppgifter”

- “Jag har just haft mitt första läkarvikariat. // Jag spenderade 6 v på avdelningen och 2 v på akuten. Har ju hört att det blir allt mer och mer administration för läkarna, men har väl tänkt att det inte är så farligt. Men jag har verkligen fått en ögonöppnare i somras. Nu är det ju möjligt att det tagit lite extra tid för mig med den administration jag hade, eftersom jag aldrig jobbat som läkare förut, men av de 10 timmar jag spenderade på sjukhuset varje dag, så kanske jag träffade patienter i 30 minuter sammanlagt. Och då var jag en av de med mest patientkontakt på avdelningen. Resten av tiden satt jag bakom en dator och administrerade. Epikriser, inskrivningar, anteckningar, ordinationsändringar, telefonsamtal från patienter och anhöriga på avdelningen, recept, intyg, blanketter, operationsanmälning, telefonsamtal till kollegor, frakturregistrering, remisser, signering, vidimering, skriva utskrivningsmeddelande, justera läkemedelslistor, ja you name it. Jag satt flera gånger och tänkte, har jag valt ett kontorsjobb? Det var inte riktigt vad jag föreställt mig. // Jag upplevde det dels som att man verkligen måste dokumentera allt man gör (även alla sköterskor, sjukgymnaster osv), vilket slutar med långa rader av journalanteckningar bara för några dagars inläggning. Och vissa ligger ju inne månader.. Det gör det svårt att hitta specifika saker, det tar tid att läsa igenom, lätt att missa saker mm. Det var flera gånger jag upptäckte viktig information i journalen, först när jag höll på att diktera min epikris (slutanteckning, min anm). Och det kan ju vara rent patientosäkert ibland.”

- “Vad är patientsäkerhet egentligen. Att vi ska göra rätt, eller att vi inte ska göra fel? // Vad är mest patientsäkert egentligen, vårt nuvarande system med dokumentation i centrum som tar större delen av vår arbetstid, eller det kliniska arbetssättet från förr med patienten i centrum, visserligen på bekostnad av dokumentation, men det är det som är frågan. // En annan sak är journalsystemen vi arbetar i, jag har ett flertal fall bara från den här veckan för hur patientOsäkert det är med så mycket journalföring, där patienter är svårt sjuka nu för att ingen hunnit gå igenom alla anteckningar och således har ingen haft någon bild av patientens historik, som i dessa fall har varit a och o. Min kollega har gått hem efter klockan sex varenda dag den här veckan för att hen insett hur mycket fel vi gör, och hur mycket vi missar, när vi inte hinner gå igenom patiens historik i journalen hos patienter som är multisjuka. För det tar tid.”

 

 

Vad är Problemet?

Det är tydligt att läkare upplever stora problem med sin arbetsmiljö och frustration över att inte kunna tillfredsställa patienternas krav, samtidigt som patienterna upplever att de inte blir sedda och får dålig service. Vittnesmålen bekräftade till stor del mina egna föreställningar, men för att förstå problemet på djupet vill jag börja med att göra några påståenden som är viktiga att ta hänsyn till:

- Den medicinska utvecklingen har i modern tid exploderat, och numera finns möjlighet att förstå och behandla en stor mängd sjukdomar och tillstånd som var för sig kräver expertkunskaper. Mängden information är så stor att den mänskliga hjärnan inte längre kan överblicka den

- Människor ställer ökade krav på vad som är god hälsa, och förväntar sig att hälso- och sjukvården hjälper dem att uppnå detsamma

- Allt fler patienter har flera sjukdomar samtidigt (ofta kroniska), vilka samverkar på ett unikt sätt hos varje individ

- Patienter förväntar sig vetenskapligt grundad behandling som anpassats till dem som individer

- Informationssamhället har gjort djuplodande medicinsk kunskap tillgänglig för alla människor, även för patienter!

 

 

Problemet är vår oförmåga att hantera komplexitet

Sammantaget gör detta att hälso- och sjukvårdens måste hantera problem som är komplexa (http://en.wikipedia.org/wiki/Complexity). Samtidigt bygger våra organisationer på en hierarkisk struktur som var modern i den Preussiska armén vid början av 1800-talet, och eftersom ansvar ansamlas uppåt i leden tas de flesta viktiga beslut långt från de som berörs. Med tiden har själva organisationerna i sig blivit allt mer komplicerade och svåra att förstå, och våra ledare söker hela tiden nya lösningar genom att modifiera strukturen ytterligare. Sammantaget blir det svårt för medarbetarna att orientera sig, samarbeta, och lösa de problem som är vår verkliga uppgift. Vi tvingas att lägga en stor del av arbetstiden på att navigera och lotsa patienten genom systemet. Jag är övertygad om att det är DET som vi menar när vi pratar om vår ökade administration.

 

 

Hur löser vi problemet?

Vi måste förstå att det inte finns någon “quick fix”! Vi måste motstå frestelsen att söka lösningar i strukturella förändringar och vi kan inte förbättra våra resultat genom att ta beslut om en ny “värdegrund”. Istället måste vi fokusera på att utveckla vårt ledarskap och våra arbetssätt. Följande är några förslag som jag tror kan peka i rätt riktning:

- Låt patienterna definiera sina egna behov och ge dem inflytande i sin egen vård (givetvis utan att göra patienten till “kund”).

- Synliggör det som är värde för patienterna.

- Låt patienterna bidra med sin egen arbetsinsats och kunskap.

- Ge makt åt vårdpersonalen att hitta lösningar som ger värde för patienten. - Frigör tid för personalen till lokalt förbättringsarbete.

- Ta bort strukturella hinder för samverkan och kommunikation inom sjukvården.

- Satsa på utbildning och uppmuntra feedback (både mellan personal och från patienter!) - Implementera IT-lösningar som hjälper oss människor att kommunicera lättare (Journal på nätet, e-hälsolösningar)

- Utveckla journalsystem som hjälper oss att hantera den enorma informationsmängd som behövs för att ta bra medicinska beslut (Utveckla lättförståeliga hälsoöversikter, inför stöd för standardiserad utredning och behandling för vissa hälsoproblem, använd datorn som diagnostiskt hjälpmedel utifrån journaldata).

 

 

 

Länkar:

Rapporten Ur led är tiden

En analys av Kanadas hälso- och sjukvårdssystem utifrån komplexitetsbegreppet 

Om alternativa sätt att hantera komplexitet ur ett managementperspektiv

Om personcentrerad vård

Göran Stiernstedts uppdrag från Regeringen:

 Svenska läkaresällskapets projekt En värdefull vård

Läkaruppropet

Paneldebatt imorgon i Malmö

Jag är på konferensen Framtidens specialistläkare i Malmö och kommer att delta i en paneldiskussion om hur sjukvården kan ta vara på läkares kompetens bättre. Diskussionen äger rum på Malmö arena imorgon klockan 09.00 i Arenarummet.

Diskussionen kommer att utgå från myndigheten Vårdanalys rapport “Ur led är tiden” som beskriver varför antalet svenska läkare ökar, samtidigt som vi tillbringar vår tid tillsammans med datorn istället för med patienter.

Med i panelen är Heidi Stensmyren (ordförande i Sveriges Läkarförbund), Göran Stiernstedt (nationell samordnare för ökat resursutnyttjande i hälso- och sjukvården) samt Ann-Sofi Lodin (regiondirektör Västra Götaland). Jag hoppas kunna bidra med perspektiv från en ung läkare med stort engagemang i sjukvårdens utveckling.

Hör gärna av dig om det är något du vill att jag skall uppmärksamma, och om du är på plats vill jag gärna höra vad du tyckte efteråt!

Bättre introduktion av läkare uppmärksammas

Häromdagen publicerades en artikel om det projekt jag håller i på medicinkliniken i Arvika. Artikeln kan läsas på intranätet för Landstinget i Värmland och är skriven av Emma Österling:

Read More

Värdebaserad vård i Almedalen

Sista dagen på almedalsveckan gick jag på det seminarium som jag kanske sett fram emot mest. Det handlade som konceptet Value Based Health Care (värdebaserad vård eller VBHC), som är en stark trend i debatten om hur hälso- och sjukvården skall prioritera sina begränsade resurser.

Read More

Mina erfarenheter från Almedalen 2014

Förra veckan åkte jag för första gången till Almedalsveckan på Gotland. Mamma tyckte att det var ett konstigt val av semesterort, men min förhoppning var att få en uppfattning om vilka frågor som är på tapeten inom svensk hälso- och sjukvård.

Read More

Peter, me and John

10 years ago I was working in a studio with Björn Yttling, and one day he called me with an odd request. “We’re planning to shoot a new video tomorrow, but I have to go away on a trip. Can you act as my replacement?” I met Peter, John and an impressive crew in Årsta, and Peter brought Bjorn’s favorite suit. Magnus Magnusson was waiting with his still camera and ended up using thousands of photos to achieve the time-lapse effect. Memory cards were not so big, and I remember we had to stop filming every 5 minutes so he could empty the memory card.

Hur kan underläkare förbättra vården?

Jag och Lena Lokrantz har intervjuat sex erfarna läkare och fått massor av tips! Artikeln finns på sidan 12-14 i nummer 2, 2013 av tidningen Moderna Läkare. Hela tidningen kan laddas ned på tidningens egen hemsida, men du kan också läsa hela artikeln nedan:

”Men varför skickar ni runt mig så här? Jag vill hem!” Den gamla damen ser på mig med tårar i ögonen. Hon har på bara ett par veckor passerat hemmet, akuten, geriatriken, rehabiliterings- och korttidsboende, hemmet, akuten, geriatriken och är nu på väg till korttidsboende igen. Det skär i hjärtat på mig när jag försöker förklara att hon tyvärr inte kan stanna hos oss längre. 

Read More

Mitt jobb som fallskärmsläkare

Hur var introduktionen när du började på ditt nya jobb? Fick du gå bredvid en kollega ett tag? Som läkare kastas man inte sällan in på en arbetsplats utan någon annan introduktion än ett kuvert med lösenord till journalsystemen. Precis som fallskärmsjägare släpps vi mitt i en komplicerad verklighet och vår prestation får konsekvenser för liv och död. Hur kan det vara möjligt att läkare inte ges möjlighet att förbereda sig så att de kan prestera sitt allra bästa?

Read More

Expedition Medicine

Jag sitter på flyget hem från en kurs i expeditionsmedicin med fokus på vad man bör tänka på när man skall resa långt från konventionell vård. “Take home message” var att planera och förbereda sig så att man förebygger skador och sjukdom.

image

Read More

Informationsteknologi

Jag fick i dag frågan “hur ser framtidens sjukvård ut?”. En svår fråga förstås, men om jag omformulerar den till “hur borde dagens sjukvård se ut” så finns det en sak jag genast tänker på: Bristen på tekniska hjälpmedel för att hantera den stora mängd information som ligger till grund för mina beslut. Började surfa lite på nätet och hittade några exempel på produkter som finns tillgängligt i dag:

Read More

Länktips - anatomisk atlas

Sitter på akuten och skriver röntgenremiss -> “Direktvåld mot mediala fotryggen”. Det blir lite mer spännande eftersom jag har gjort det till en sport att ställa diagnos innan bilderna kommer med svaret, vilket kräver att jag utvecklar min undersökningsteknik och mina anatomiska kunskaper. Hur var det nu, vilka muskler är det som fäster på os cuneiforme medialis? 

image

Det finns förstås en resurs att tillgå - http://www.anatomy.tv - en tredimensionell anatomisk atlas online. Gratis tillgång kan man som läkare få genom att registrera sig på www.univadis.se.

Tagged: #medicin #länkar
Mp3’s suck. It’s just a shadow of the music
quote by Flea, listening to music in Niel Young’s Cadillac Eldorado

Framtiden inom med-tech?

image

I dag har jag assisterat en av våra överläkare i ortopedi på 4 höftplastikoperationer. Det är lite speciellt att vara på operation eftersom det krävs att alla på salen är fokuserade och presterar på topp, samtidigt som det också måste få vara “en vanlig dag på jobbet”. När jag kom hem läste jag lite om operationen i Campbell’s Operative Orthopaedics och hittade ett fint citat som faktiskt säger en del om ortopedi som specialitet. Läs och njut:

If the hip still cannot be dislocated without undue force (most often encountered with protrusio deformity), divide the femoral neck with an oscillating saw at the appropriate level, and subsequently remove the femoral head segment with a corkscrew, or divide it into several pieces.

Tagged: #medicine
Loading... No More Posts Load More Posts